Thursday, June 4, 2009

Cultural diarrhoea

1 comment:

sAKAVE said...

Thozhilalivargathinte mahanaya nethave sakave PINARAI VIJAYAN de shathurkkale Thirichariyuka

innallengil nale PINARAI VIJAYAN delhile chengottail chengodi parikkum

Thozhilali aikiyam zindabad
lal salaam